Urbársky spolok obce

Nižná Boca

Pozemkové spoločenstvo

"Všetko to robíme ako občania milej vlasti našej."

William Rowland

Naše
princípy

Ochrana a manažment prírody

Ochrana prírody a životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou všetkých aktivít Urbárskeho spolku obce Nižná Boca. Ambíciou nášho spolku je podieľať sa na ochrane rastlinných a živočíšnych druhov a ekosystémov aktívnou činnosťou. Základom týchto aktivít je ziskové hospodárenie s prírodnými zdrojmi. Súčasťou ochrany a manažmentu prírody je aj podieľanie sa na investíciách do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov. 

Realizácia projektov a ich výsledky zaujali poslancov v Európskom parlamente v Bruseli a regionálna sieť rozvoja vidieka vybrala náš spolok, vybrala ho ako dobrý príklad z praxe pri využívaní prostriedkov Európskej únie za naše Slovensko

Zodpovednosť za človeka a spoločnosť

Neporušená krajina, zdravé lesy, čistá voda a čerstvý vzduch sú rozhodujúcimi faktormi pre vysokú kvalitu života v našej krajine. Naše pozemkové spoločenstvo sa aktívne podieľa na rozvoji cestovného ruchu. 

Spolupracuje s partnermi z odvetvia cestovného ruchu a rekreácie s cieľom poskytnúť rozsiahlu ponuku voľného času v tomto jedinečnom kúte Slovenska. Podporou aktivít miestnej samosprávy významne prispieva k ku kvalite života ľudí v tejto oblasti

Správa prírodných zdrojov

Urbársky spolok obce Nižná Boca spravuje prírodné zdroje súkromných vlastníkov lesov a lúk. Spoločnosť je zameraná na starostlivosť o majetok súkromných osôb s cieľom vytvárať zisk a udržiavať miestne prírodné zdroje v dobrej kondícii. Pracuje v jednoduchej organizačnej štruktúre. Súčasťou nášho pozemkového spoločenstva je dcérska spoločnosť AGRORAJ ,s.r.o., ktorá sa významne svojimi aktivitami podieľa na rozvoji cestovného ruchu v obci Nižná Boca .

Hlavným predmetom podnikania nášho spolku je lesné hospodárstvo, začíname s podnikaním v oblasti potravinovej samostatnosti a starostlivosti o miestne lúčne spoločenstvá, ktoré predstavujú významný prírodný zdroj nielen ako krajinotvorný ale aj z historického hľadiska významný etnologický prvok.

Kde je príroda doma
a ľudia šťastní

Urbársky spolok obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo je správcom lesných ekosystémov v katastrálnych územiach obcí Nižná Boca, Vyšná Boca, Liptovský Ján a Liptovská Porúbka. Zodpovedá za stav, povahu a lesnú hospodársku činnosť na lesných a nelesných pozemkoch v tejto oblasti.

Udržateľnosť je hlavným princípom pre všetky činnosti Urbárskeho spolku obce Nižná Boca. Spoločnosť uplatňuje tento princíp v praxi tým, že kladie rovnakú hodnotu na ochranu životného prostredia, potreby spoločnosti a obchodný úspech.

Naše
princípy

Ochrana a manažment prírody

Ochrana prírody a životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou všetkých aktivít Urbárskeho spolku obce Nižná Boca. Ambíciou nášho spolku je podieľať sa na ochrane rastlinných a živočíšnych druhov a ekosystémov aktívnou činnosťou. Základom týchto aktivít je ziskové hospodárenie s prírodnými zdrojmi. Súčasťou ochrany a manažmentu prírody je aj podieľanie sa na investíciách do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov. 

Realizácia projektov a ich výsledky zaujali poslancov v Európskom parlamente v Bruseli a regionálna sieť rozvoja vidieka vybrala náš spolok, vybrala ho ako dobrý príklad z praxe pri využívaní prostriedkov Európskej únie za naše Slovensko

Zodpovednosť za človeka a spoločnosť

Urbársky spolok obce Nižná Boca spravuje prírodné zdroje súkromných vlastníkov lesov a lúk. Spoločnosť je zameraná na starostlivosť o majetok súkromných osôb s cieľom vytvárať zisk a udržiavať miestne prírodné zdroje v dobrej kondícii. 

Pracuje v jednoduchej organizačnej štruktúre. Súčasťou nášho pozemkového spoločenstva je dcérska spoločnosť AGRORAJ ,s.r.o. ktorá sa významne svojimi aktivitami podieľa na rozvoji cestovného ruch v obci Nižná Boca .Hlavným predmetom podnikania nášho spolku je lesné hospodárstvo, začíname s podnikaním v oblasti potravinovej samostatnosti a starostlivosti o miestne lúčne spoločenstvá, ktoré predstavujú významný prírodný zdroj nielen ako krajinotvorný ale aj z historického hľadiská významný etnologický prvok.

Správa prírodných zdrojov

Urbársky spolok obce Nižná Boca spravuje prírodné zdroje súkromných vlastníkov lesov a lúk. Spoločnosť je zameraná na starostlivosť o majetok súkromných osôb s cieľom vytvárať zisk a udržiavať miestne prírodné zdroje v dobrej kondícii. Pracuje v jednoduchej organizačnej štruktúre. Súčasťou nášho pozemkového spoločenstva je dcérska spoločnosť AGRORAJ ,s.r.o., ktorá sa významne svojimi aktivitami podieľa na rozvoji cestovného ruchu v obci Nižná Boca .

Hlavným predmetom podnikania nášho spolku je lesné hospodárstvo, začíname s podnikaním v oblasti potravinovej samostatnosti a starostlivosti o miestne lúčne spoločenstvá, ktoré predstavujú významný prírodný zdroj nielen ako krajinotvorný ale aj z historického hľadiska významný etnologický prvok.

Naše
princípy

Ochrana a manažment prírody

Ochrana prírody a životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou všetkých aktivít Urbárskeho spolku obce Nižná Boca. Ambíciou nášho spolku je podieľať sa na ochrane rastlinných a živočíšnych druhov a ekosystémov aktívnou činnosťou. Základom týchto aktivít je ziskové hospodárenie s prírodnými zdrojmi. Súčasťou ochrany a manažmentu prírody je aj podieľanie sa na investíciách do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov. 

Realizácia projektov a ich výsledky zaujali poslancov v Európskom parlamente v Bruseli a regionálna sieť rozvoja vidieka vybrala náš spolok, vybrala ho ako dobrý príklad z praxe pri využívaní prostriedkov Európskej únie za naše Slovensko

Správa prírodných zdrojov

Urbársky spolok obce Nižná Boca spravuje prírodné zdroje súkromných vlastníkov lesov a lúk. Spoločnosť je zameraná na starostlivosť o majetok súkromných osôb s cieľom vytvárať zisk a udržiavať miestne prírodné zdroje v dobrej kondícii. Pracuje v jednoduchej organizačnej štruktúre. Súčasťou nášho pozemkového spoločenstva je dcérska spoločnosť AGRORAJ ,s.r.o., ktorá sa významne svojimi aktivitami podieľa na rozvoji cestovného ruchu v obci Nižná Boca .

Hlavným predmetom podnikania nášho spolku je lesné hospodárstvo, začíname s podnikaním v oblasti potravinovej samostatnosti a starostlivosti o miestne lúčne spoločenstvá, ktoré predstavujú významný prírodný zdroj nielen ako krajinotvorný ale aj z historického hľadiska významný etnologický prvok.

Zodpovednosť za človeka a spoločnosť

Neporušená krajina, zdravé lesy, čistá voda a čerstvý vzduch sú rozhodujúcimi faktormi pre vysokú kvalitu života v našej krajine. Naše pozemkové spoločenstvo sa aktívne podieľa na rozvoji cestovného ruchu. 

Spolupracuje s partnermi z odvetvia cestovného ruchu a rekreácie s cieľom poskytnúť rozsiahlu ponuku voľného času v tomto jedinečnom kúte Slovenska. Podporou aktivít miestnej samosprávy významne prispieva k ku kvalite života ľudí v tejto oblasti

Translate »
Návrat hore