Urbársky Spolok

Valné zhromaždenie 2014

Výbor Urbárskeho spolku obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 29.3.2014 o 13.00 hod. v Kultúrnom dome v Nižnej Boci.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej, mandátovej, volebnej komisie a overovateľov zápisu
3. Správa o činnosti US za rok 2013 a úlohy na rok 2014
4. Správa o hospodárení za rok 2013
5. Správa dozornej rady
6. Schválenie stanov, rokovacieho a volebného poriadku a dodatku č. 1 k zmluve o založení spoločenstva
7. Voľba nového výboru
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Vzhľadom na program valného zhromaždenia je účasť všetkých členov nutná . Pozvánku si prineste so sebou a pri prezentácii sa orientujte podľa čísla pozvánky. Prezentácia bude od 12.00-13.00 hod.

V prípade, že sa nemôžete valného zhromaždenia zúčastniť osobne, prosíme Vás o zaslanie splnomocnenia na zastupovanie, ktoré je súčasťou pozvánky. V prípade tretej osoby , ktorá nie je členom urbáru je potrebné overené splnomocnenie.

S pozdravom
Igor Tréger
predseda US

Translate »
Návrat hore