Urbár

Spoločnú nehnuteľnosť tvoria lesy, poľnohospodárska pôda a ostatné plochy v katastri obcí: Nižná Boca, Vyšná Boca, Liptovská Porúbka a Liptovský Ján o celkovej výmere 10 173 253 m2 a celkovom počte podielov (hlasov) 1005. Jednotlivých členov spoločenstva 293.

Čiastkové valné zhromaždenie 2019

Výbor  Urbárskeho spolku obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo Vás  pozýva na čiastkové valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 15.6.2019 o 09:00 hod. v Kultúrnom dome v Nižnej Boci.

Program:

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej, volebnej, mandátovej komisie a overovateľov zápisu

3. Správa o činnosti US za rok 2018 a úlohy na rok 2019

4. Správa o hospodárení za rok 2018

5. Správa dozornej rady

6. Dodatok k zmluve o stanovách spoločenstva

7. Diskusia

8. Voľba členov výboru US a  dozornej rady US

9.Vyhlásenie výsledkov volieb

10. Návrh na uznesenie

11. Záver

Vzhľadom na program valného zhromaždenia je účasť všetkých členov nutná . Pozvánku si prineste so sebou a pri prezentácii sa orientujte podľa evidenčného čísla uvedeného na pozvánke. Prezentácia bude od 08:30  hod.

V prípade, že sa nemôžete valného zhromaždenia zúčastniť osobne, prosíme Vás o zaslanie splnomocnenia na zastupovanie, ktoré je súčasťou pozvánky. V prípade záujmu, môžete splnomocnením poveriť:

Igora Trégera, bytom Nižná Boca č. 168, 032 34 Malužiná

  Annu Gulašovú, bytom Malužiná č.103,  032 34 Malužiná

 

V prípade tretej osoby, ktorá nie je členom urbáru je potrebné overené splnomocnenie.

 

 

Valné zhromaždenie 2019

Výbor  Urbárskeho spolku obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 6. 4. 2019 o 1300 v Kultúrnom dome v Nižnej Boci. 

Program: 
1. Otvorenie  
2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie a overovateľov zápisu
3. Správa o činnosti US za rok 2018 a úlohy na rok 2019
4. Správa o hospodárení za rok 2018
5. Správa dozornej rady
6. Dodatok k zmluve o stanovách spoločenstva
7. Diskusia
8. Voľba členov výboru US a dozornej rady US
9. Vyhlásenie výsledkov volieb
10. Návrh na uznesenie
11. Záver


  Vzhľadom na program valného zhromaždenia je účasť všetkých členov nutná. Pozvánku si prineste so sebou a pri prezentácii sa orientujte podľa evidenčného čísla uvedeného na pozvánke. Prezentácia bude od 1200-1300.

  V prípade, že sa nemôžete valného zhromaždenia zúčastniť osobne, prosíme Vás o zaslanie splnomocnenia na zastupovanie. Splnomocnenie: pdf verzia alebo rtf verzia. V prípade záujmu, môžte splnomocnením poveriť:
Igora Trégera, bytom Nižná Boca č. 168, 032 34 Malužiná
Annu Gulašovú, bytom Malužiná č. 103, 032 34 Malužiná

  V prípade tretej osoby, ktorá nie je členom urbáru je potrebné overené splnomocnenie.

  S pozdravom                                                                                                                       Igor Tréger 
                                                                                                                      predseda US

Valné zhromaždenie 2018

Výbor  Urbárskeho spolku obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo Vás  pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 31. 3. 2018 o 1300 v Kultúrnom dome v Nižnej Boci.

Program:
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie a overovateľov zápisu
3. Správa o činnosti US za rok 2017 a úlohy na rok 2018
4. Správa o hospodárení za rok 2017
5. Správa dozornej rady
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver


  Vzhľadom na program valného zhromaždenia je účasť všetkých členov nutná. Pozvánku si prineste so sebou a pri prezentácii sa orientujte podľa čísla pozvánky. Prezentácia bude od 1200-1300.

  V prípade, že sa nemôžete valného zhromaždenia zúčastniť osobne, prosíme Vás o zaslanie splnomocnenia na zastupovanie. Splnomocnenie: pdf verzia alebo rtf verzia. V prípade záujmu, môžte splnomocnením poveriť:
Igora Trégera, bytom Nižná Boca č. 168, 032 34 Malužiná
Annu Gulašovú, bytom Malužiná č. 103, 032 34 Malužiná

  V prípade tretej osoby, ktorá nie je členom urbáru je potrebné overené splnomocnenie.

  S pozdravom                                                                                                                      Igor Tréger
                                                                                                                      predseda US

Valné zhromaždenie 2017

Výbor  Urbárskeho spolku obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo Vás  pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 1. 4. 2017 o 1300 v Kultúrnom dome v Nižnej Boci.

Program:
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie a overovateľov zápisu
3. Správa o činnosti US za rok 2016 a úlohy na rok 2017
4. Správa o hospodárení za rok 2016
5. Správa dozornej rady
6. Dodatok k zmluve o pozemkovom spoločenstve
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver


  Vzhľadom na program valného zhromaždenia je účasť všetkých členov nutná. Pozvánku si prineste so sebou a pri prezentácii sa orientujte podľa čísla pozvánky. Prezentácia bude od 1200-1300.

  V prípade, že sa nemôžete valného zhromaždenia zúčastniť osobne, prosíme Vás o zaslanie splnomocnenia na zastupovanie. Splnomocnenie: pdf verzia alebo rtf verzia. V prípade záujmu, môžte splnomocnením poveriť:
Igora Trégera, bytom Nižná Boca č. 168, 032 34 Malužiná
Annu Gulašovú, bytom Malužiná č. 103, 032 34 Malužiná

  V prípade tretej osoby, ktorá nie je členom urbáru je potrebné overené splnomocnenie.

  S pozdravom                                                                                                                      Igor Tréger
                                                                                                                      predseda US

Valné zhromaždenie 2016

Výbor  Urbárskeho spolku obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo Vás  pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 26.3.2016 o 13.00 hod. v Kultúrnom dome v Nižnej Boci.


Program:
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie a overovateľov zápisu
3. Správa o činnosti US za rok 2015 a úlohy na rok 2016
4. Správa o hospodárení za rok 2015
5. Správa dozornej rady
6. Identifikácia parciel US podľa zákona 97/2013 Z.z.
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver


  Vzhľadom na program valného zhromaždenia je účasť všetkých členov nutná . Pozvánku si prineste so sebou a pri prezentácii sa orientujte podľa čísla pozvánky. Prezentácia bude od 12.00-13.00 hod.

  V prípade, že sa nemôžete valného zhromaždenia zúčastniť osobne, prosíme Vás o zaslanie splnomocnenia na zastupovanie, ktoré je súčasťou pozvánky. V prípade záujmu, môžte splnomocneniím poveriť:
Igora Trégera, bytom Nižná Boca č. 168
Ing. Zlaticu Bohmerovú, bytom Nižná Boca č. 100

  V prípade tretej osoby , ktorá nie je členom urbáru je potrebné overené splnomocnenie.

  S pozdravom                                                                                                                      Igor Tréger
                                                                                                                      predseda US

Protipožiarna veža

Protipožiarna veža:

Prevádzkovateľ: US Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo
Otváracia doba: Apríl – Október, každú sobotu a nedeľu od 11:00 – 16:00 hod.
Ostatné dni na požiadanie.
Tel.: 0907 394 3070907 394 307
Vstupné na vežu: dospelí – 1,50€
deti – 1€

Viac informácií

Valné zhromaždenie 2015

      Výbor Urbárskeho spolku obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 28.3.2015 o 13.00 hod. V Kultúrnom dome v N ižnej Boci.

Program: 

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej, mandátnej, volebnej komisie a overovateľov zápisu

3.  Správa o činnosti US za rok 2014  a úlohy na rok 2015

4. Správa o hospodárení za rok 2014

5. Správa dozornej rady

6. Voľba nového člena výboru

7. Diskusia

8. Návrh na uznesenie

9. Záver

      Pozvánku si prineste so sebou a pri prezentácii sa orientujte podľa čísla pozvánky. Prezentácia bude od 12.00-13.00 hod.

      V prípade, že sa  nemôžete valného zhromaždenia zúčastniť osobne, prosíme Vás o zaslanie splnomocnenia  na zastupovanie, ktoré  je súčasťou pozvánky. V prípade tretej osoby, ktorá nie je členom urbáru je potrebné overené splnomocnenie.

 S pozdravom

                                                                                          Igor Tréger

                                                                                          predseda US

Pozvánky boli zaslané všetkým členom, ktorí majú aspoň jeden hlas.

Valné zhromaždenie 2014

Výbor Urbárskeho spolku obce Nižná Boca, pozemkové spoločenstvo Vás  pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 29.3.2014 o 13.00 hod. v Kultúrnom dome v Nižnej Boci.

Program:
1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej, mandátovej,volebnej komisie a overovateľov zápisu
3. Správa o činnosti US za rok 2013 a úlohy na rok 2014
4. Správa o hospodárení za rok 2013
5. Správa dozornej rady
6. Schválenie stanov, rokovacieho a volebného poriadku a dodatku č. 1 k zmluve o založení spoločenstva
7. Voľba nového výboru
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

       Vzhľadom na program valného zhromaždenia je účasť všetkých členov nutná . Pozvánku si prineste so sebou a pri prezentácii sa orientujte podľa čísla pozvánky. Prezentácia bude od 12.00-13.00 hod.

     V prípade, že sa nemôžete valného zhromaždenia zúčastniť osobne, prosíme Vás o zaslanie splnomocnenia na zastupovanie, ktoré je súčasťou pozvánky. V prípade tretej osoby , ktorá nie je členom urbáru je potrebné overené splnomocnenie.

     S pozdravom
                                                                                                                      Igor Tréger
                                                                                                                      predseda US