Urbár

Spoločnú nehnuteľnosť tvoria lesy, poľnohospodárska pôda a ostatné plochy v katastri obcí: Nižná Boca, Vyšná Boca, Liptovská Porúbka a Liptovský Ján o celkovej výmere 10 173 253 m2 a celkovom počte podielov (hlasov) 1005. Jednotlivých členov spoločenstva 293.

Stanovy združenia

Stanovy, ktoré upravujú povinnosti členov spoločenstva, vnútornú organizáciu spoločenstva, pôsobnosť jeho orgánov, spôsob zvolávania a organizáciu zasadnutia valného zhromaždenia, hlasovací poriadok zhromaždenia a zásady hospodárenia spoločenstva.

Zmluva - dodatok č. 1

Z M L U V A – dodatok č. 1 o založení spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti zo dňa 24.10.1998

Zmluva o pozemkovom spoločenstve