Urbár

Spoločnú nehnuteľnosť tvoria lesy, poľnohospodárska pôda a ostatné plochy v katastri obcí: Nižná Boca, Vyšná Boca, Liptovská Porúbka a Liptovský Ján o celkovej výmere 10 173 253 m2 a celkovom počte podielov (hlasov) 1005. Jednotlivých členov spoločenstva 293.

Rokovací a volebný poriadok

Zhromaždenie URBÁRSKEHO SPOLKU obec NIŽNÁ BOCA, pozemkové spoločenstvo ako najvyšší orgán Pozemkové spoločenstva navrhlo rokovací a volebný poriadok združenia, ktorý upravuje spôsob prijímania uznesení Pozemkového spoločenstva, procedurálne otázky uznášania, rokovania a volieb členov orgánov Pozemkového spoločenstva.